Ochrana osobných údajov - Súčasť zdravia ženy│Moja Menštruácia Ochrana osobných údajov - Súčasť zdravia ženy│Moja Menštruácia

Ochrana osobných údajov

Autorské práva

Ak nie je uvedené inak, mnohé informácie, obchodné názvy a značky uvedené na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia a podliehajú ochrane autorských práv. Obsah tohto webu môžu byť použitý len na súkromné účely za podmienky, že takto získané materiály použije výhradne na tento účel a nijako nebude zasahovať do obsahu či podnikať akýkoľvek iný zásah do autorských práv. Obsah nesmie byť kopírovaný pre komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmie byť upravovaný a/alebo premiestňovaný na iné webové stránky. Žiadna tretia strana nemôže odkazovať na tieto internetové stránky bez predchádzajúceho súhlasu Gedeon Richter.

 

Ochrana osobných údajov

Nakoľko táto stránka obsahuje obsah zjavne pochádzajúce od tretích osôb, alebo odkazy na iné servery hosťované tretími osobami (ďalej len spoločne “obsah tretích strán”), je to len za účelom poskytovania ďalšieho referenčného zdroja. Môžete mať prístup k väčšine webových stránok Gedeon Richter, bez toho ste by bol vyzvaný, aby ste predložil akúkoľvek formu osobných údajov. Gedeon Richter webové stránky však môžu zhromažďovať dáta v súhrnnej forme k štatistickým účelom, napríklad sledovať celkový počet návštevníkov za určitý čas, počet navštívených stránok alebo názvy domén poskytovateľov návštevníkov internetových služieb. To pomáha Gedeon Richter analyzovať a zlepšovať svoje webové stránky obsahu alebo služby, ktoré ponúka. Osobne identifikovateľné informácie nie sú k dispozícii v tomto procese a identita jednotlivých používateľov zostáva anonymná. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, alebo ak chcete podať pripomienky alebo navrhnúť zmeny s cieľom zlepšiť tieto podmienky, prosím, pošlite ich odoslaním na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na našich internetových stránkach.

© 2018 - 2024 Gedeon Richter Slovakia s.r.o